§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cottonland.pl  (dalej jako „Sklep internetowy”), a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych przez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail, bądź telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią lub/i obserwują fanpages Administratora w sieciach społecznościowych.

 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego www.cottonland.pl jest Cottonland Wojciech Janczak . Przemysłowa 1 , 95-060 Brzeziny, NIP 8331335827, Regon 362831640; Dane kontaktowe: telefon +48 504 185 251, e-mail hello@cottonland.pl

§ 3 DEFINICJE

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cottonland.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może:

  1. przeglądać jego zawartość,

  2. skontaktować się z Administratorem danych (formularz kontaktowy),

  3. składać zamówienia na produkty (sklep on-line),

  4. zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).

 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzanych danych: Cottonland Wojciech Janczak ul. Przemysłowa 1 , 95-060 Brzeziny, NIP 8331335827, Regon 362831640.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w sklepie.

 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.

 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla:

  1. prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. realizacji zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. prowadzenia usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów, oprócz usługi Newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. udzielenia odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

  6. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na stronie internetowej www.cottonland.pl w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  7. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  9. badania opinii i poziomu zadowolenia Użytkowników, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

§ 5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

  1. dane dotyczące prowadzenia konta Użytkownika - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania jego usunięcia,

  2. dane związane z realizacją zamówień - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku, bądź faktury - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń - na podstawie art., 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

  3. prowadzenie usługi Newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji Newslettera,

  4. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

  5. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez livechat – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

  6. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Użytkownika na stronie internetowej,

  7. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

  8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

  9. badanie opinii - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

§ 6 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

  1. w związku z założeniem konta Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firmę i NIP

  2. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firmę i NIP,

  3. w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie mailowe lub telefoniczne: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon, a w przypadku przesłania wiadomości poprzez livechat również: ,

  4. w związku z subskrypcją Newslettera: adres e-mail.

  5. w związku z badaniem opinii: adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o zamówieniu.

 2. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

 3. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 7 PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy www.cottonland.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

  5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.

 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 5. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analytics, Google Ads) oraz Facebook Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 6. Ciasteczka są wykorzystywane do dopasowania treści reklam do preferencji Użytkownika.

§ 8 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

  1. pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,

  2. płatności elektronicznych,

  3. księgowe,

  4. hostingowe,

  5. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,

  6. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego, 

 3. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską ( decyzja 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich)

§ 9 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.