Producenci
Regulamin Zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COTTONLAND

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.cottonland.pl oraz jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma „OMIGO” Małgorzata Szurko, ul. Wierzbiecice 53/1, 61-547 Poznań, NIP: 599-253-44-10, REGON: 302384159 określanym w dalszej części jako „Sklep”.

 3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

 5. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Klientem Sklepu może być także osoba niepełnoletnia, jeśli uzyskała pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

 7. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do potencjalnych Klientów umieszczane w Sklepie, są bezpłatne oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów oraz grafik znajdujących się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. DZ.U.Nr 94, poz 83) Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu COTTONLAND.

 

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu; złożenia zamówienia oraz prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego. Rejestracja Klienta pozwala na korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień.

 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 18 roku życia lub posiadające zgodę rodziców), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem.

 4. Klient przystępujący do korzystania ze Sklepu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep, przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Cottonland, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

 6. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep COTTONLAND zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne towary bez uprzedniej zgody Klientów z wykluczeniem wykupionych i opłaconych przed wprowadzeniem zmian Towarów.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezagrażający jego poprawnemu funkcjonowaniu.

 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa i niniejszym Regulaminem.

 4. Zabrania się umieszczania na łamach Sklepu treści niezgodnych z oraz zabronionych prawem a w szczególności treści: o nienawiści, pornograficznych, faszystowskich, szerzących dyskryminację, naruszających normy etyczne, moralne, obrażających osoby trzecie.

 5. Zabrania się rozsyłania spamu w tym informacji reklamowej, promocyjnej i handlowej.

 6. Sklep ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku gdy Klient nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

 7. Konto zablokowane zostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. W tym czasie Sklep nie ma obowiązku do udzielania Klientowi jakichkolwiek informacji związanych z kontem. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

 8. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych z bazy Sklepu.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

OFERTA I ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną www.cottonland.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

 2. W trakcie składania zamówienia czyli do momentu naciśnięcia przycisku  “Zamów” Klient ma prawo modyfikacji zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia przez kupującego należy skontaktować sie z obsługą Sklepu.

 3. Po złożeniu zamówienia i podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje zamówienia, ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz adresu dostawy.

 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 5. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep COTTONLAND.

 6. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem COTTONLAND umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Umowa sprzedaży zostaje uznana za wykonaną z chwilą odbioru przesyłki przez Kupującego.

 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzającą wiadomość e-mail.

 8. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 24-48h, dotyczy to tkanin oraz prezentów. Czas ten liczony jest od daty zaksiegowania środków na koncie bankowym COTTONLAND.

 9. Zamówienie nie będzie realizowane jeśli Sklep nie będzie posiadał kompletnych danych takich jak adres wysyłki lub email, oraz jeśli będzie podejrzenie autenetycznosci danych podanych przez Kupującego. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia lub wstrzymania jego realizacji o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, na podstawie przepisów prawa. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni stosowne oświadczenie w formie pisemnej,  wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

 2. 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w zakresie Towarów Spersonalizowanych. „Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”.

 1. Zwracany przez Klienta Towar musi byc kompletny (nie nosić śladów użycia, ani nie posiadać wad powstałych w trakcie użytkowania) Powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą,. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

 3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

WYMIANA TOWARU

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem punktu 2.

 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.

 3. Koszt wysyłki Towaru na terenie Polski dostępny w sekcji Dostawa.

 4. W przypadku wymian realizowanych poza granicę kraju koszty przesyłki naliczane są indywidualnie.

 5. Towar Spersonalizowany nie podlega wymianie.

 6. Sklep COTTONLAND nie przyjmuje paczek na koszt adresata ani za pobraniem.

 7. Wymieniany Towar musi byc kompletny (nie nosić śladów użycia, ani nie posiadać wad powstałych w trakcie użytkowania) Powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu. W przeciwnym przypadku Towar jako niepodlegający wymianie zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 8. Wymiana Towaru następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@cottonland.pl lub kontakt@cottonland.pl

 2. Kupujący w chwili odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół uszkodzeń/reklamacyjny przy pracowniku firmy kurierskiej lub POCZTY POLSKIEJ oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem COTTONLAND. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu uszkodzeń/reklamacyjnego.

 3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest Klient w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

 6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej  na adres poczty elektronicznej Sklepu, tj. sklep@cottonland.pl. Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: dokument rekalmacji z opisaną przyczyną reklamacji, paragon lub faktura VAT.

 7. Towary reklamowane należy przesyłać na adres Sklepu podanego w Regulaminie.

 8. Reklamacji podlegają tylko towary kompletne, bez śladów użytkowania.

 9. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary albo zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.

 10. W przypadku gdy rekamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 

DOSTAWA

 1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.

 2. Sklep realizuje dostawę towaru na terytorium Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Zamówienia poza teren Polski wymagają inndywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem.

 3. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi średnio od 1 do 2 dni roboczych, za pośrednictwem Poczty Polskiej średnio od 1 do 3 dni roboczych.

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww terminach z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 6. Cennik dostaw i czas realizacji danego przewoźnika dostępny jest na stronie Sklepu w sekcji Dostawa.

 7. Jeśli w momencie odbioru przesylki Klient stwierdzi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencje osób trzecich, należy sporządzić protokół szkody oraz poinformować Sklep COTTONLAND.

 

 METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Dla każdego zakupu COTTONLAND wystawia paragon lub fakturę VAT.

 3. Dostępne formy płatności:

 • Za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

 • Przelew bankowy na numer konta bankowego Sklepu COTTONLAND podanym w wysłanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

 • Za pobraniem - szczegółowy Regulamin świadczenia tej usługi znajduje się na stronie internetowej firmy kurierskiej DPD. Do tej usługi doliczona będzie dodatkowa opłata 5 zł.

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonia płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy bez uprzedniego informowania Klienta.

BON UPOMINKOWY - ZASADY KORZYSTANIA

 1. Bon upominkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. 

 2. Bon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 3. Jeśli zakupiony produkt jest tańszy niż wartość bonu upominkowego Cottonland.pl nie wypłaca różnicy za dokonane zakupy.

 4. Bon upominkowy jest wydany na jednorazowe zakupy na www.cottonland.pl 

 5. Wartość bonu upominkowego nie pokrywa kosztów przesyłki za zakupione produkty.

 6. Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOSCI

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

 2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sklep serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji zamówienia z winy Klienta. Sklep nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia usług oraz usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów w tym umieszczanie treści i działania naruszające dobro osób trzecich.

 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym łamanie prawa w trakcie korzystania ze Sklepu.

 6. Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody Cottonland.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

 9. Administratorem Danych Osobowych jest COTTONLAND, dokonujący przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl